logo_hplvn

Hợp đồng thi công vách ngăn nhà vệ sinh

Hợp đồng thi công vách ngăn vệ sinh thường được sử dụng phổ biến trong việc thi công vách ngăn vệ sinh khi một bên có nhu cầu xây dựng vách ngăn vệ sinh cho dự án trường học, bệnh viện, khu phức hợp thể thao, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng... Hợp đồng quy định cụ thể về công việc cần thực hiện, chi phí, thời hạn thi công, trách nhiệm của các bên,… đảm bảo quá trình thi công diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả tốt nhất.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  tháng  năm 20

HỢP ĐỒNG THI CÔNG VÁCH NGĂN VỆ SINH

Số:

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2020
  • Căn cứ Luật Thương mại 2005
  • Căn cứ Luật xây dựng 2014;
  • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên:


Hôm nay ngày  tháng  năm 20, tại…., chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN THUÊ THI CÔNG

Công ty TNHH A

Trụ sở chính:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Đại điện:

Chức vụ

BÊN B: BÊN NHẬN THI CÔNG

Công ty CP B

Trụ sở chính:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Đại diện

Chức vụ:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thi công vách ngăn vệ sinh với các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A có nhu cầu thuê thi công vách ngăn vệ sinh. Bên B là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh lĩnh vực thi công vách ngăn vệ sinh và cung cấp vật tư tấm compact. Do đó, hai bên cùng thống nhất bên B thi công vách ngăn vệ sinh cho bên A với nội dung:

Địa điểm:

Diện tích thi công:

Thời gian thi công:

Điều 2. Thực hiện hợp đồng

Bên B tiến hành thi công vách ngăn vệ sinh trong thời hạn ... ngày, đảm bảo đúng yêu cầu và các tiêu chuẩn kĩ thuật liên quan.

Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.


Điều 3. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

Tổng giá trị hợp đồng:                             (đã bảo gồm 10% VAT)

Bên A và bên B ký hết hợp đồng thi công vách ngăn vệ sinh theo hình thức khoán gọn. Giá trị hợp đồng sẽ không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Trong quá trình thi công nếu có phát sinh tăng hoặc giảm khối lượng các hạng mục, các bên cùng bàn bạc thỏa thuận bằng văn bản và ký nhận vào nhật ký công trình để làm cơ sở cho việc thanh toán.

Phương thức thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho bên B bằng hình thức chuyển khoản sau khi các bên kí vào biên bản nghiệm thu.

Trường hợp bên A chậm thanh toán thì bên A phải chịu phạt chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

Các khoản thanh toán được chuyển vào vào tài khoản của bên B:

Người nhận:…………………………………. STK:………………….

Điều 4. Thuế, phí, lệ phí

Bên A chịu trách nhiệm chi trả các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên A

5.1 Quyền của bên A

– Yêu cầu bên B thi công theo đúng bản thiết kể, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo an toàn.

– Yêu cầu bên B khắc phục, sửa chữa các hử hỏng trong thời hạn bảo hành

5.2 Nghĩa vụ của bên A

– Bàn giao mặt bằng thi công đúng thời hạn.

– Cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ liên quan cho B để phục vụ công tác thi công (bản thiết kế, giấp phép xây dựng,…)

– CHịu trách nhiệm về quyền sử dụng đất nếu có tranh chấp

– Cứ giám sát có chuyên môn có mặt tại công trình để theo dõi tiến độ và chất lượng thi công.

– Giải quyết kịp thời các vướng mắc trong suốt quá trình thi công.

– Cứ người đến kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục công trình khi có yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B

6.1 Quyền của bên B

– Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn

– Được cung cấp các thông tin, giấy tờ cần thiết.

6.2 Nghĩa vụ của bên B

– Trong quá trình thi công không gây ảnh hưởng đến dân cư xung quanh.

– Thi công đảm bảo chất lượng tốt, đúng quy chuẩn kỹ thuật theo bản thiết kế đã thỏa thuận.

– Có biện pháp khắc phục, xử lý mọi sự cố kỹ thuật, an toàn trong quá tình thi công

– Thông báo cho bên B mọi trở ngại do thiết kế không lường trước được hoặc do điều kiện khách quan để hai bên cùng bàn bạc, giải quyết

– Trong thời hạn bảo hành bên B chịu trách nhiệm sửa chữa lỗi hư hỏng trong vòng 03 này kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của bên A.

Điều 7. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho mình.

Điều 8. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

  • Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng
  • Bên A yêu cầu thay đổi thiết kế mà theo ý của bên B thì những yêu cầu thay đổi này không  phù hợp với thực tiễn ngành và pháp luật quy định
  • Một trong các bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của hợp đồng này mà không khắc phục  trong vòng 07 ngày để từ ngày nhận được thông báo của bên kia.
  • Trong các trường hợp bất khả kháng.

Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo trước 07 ngày cho bên kia.

Điều 10. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 01 tháng, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên A thanh toán chi phí theo tỷ lệ hoàn thành công việc cho bên B.

Thời gian tạm ngừng thi công do thời tiết hay sự kiện bất khả kháng sẽ không được tính vào tiến độ thi công.

Điều 11. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tất cả các tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua hòa giải thiện chí giữa các bên. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày xảy ra tranh chấp mà tranh chấp không được giải quyết thông qua hòa giải thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các bên vẫn phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định của hợp đồng.

Điều 12. Điều khoản chung

Hai bên cần phải chủ động thông báo tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho bên kia biết để tích cực giải quyết.

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản quy định trong hợp đồng, đảm bảo bí mật thông tin.

Mọi sự thay đổi hay bổ sung vào bản hợp đồng này phải được sự đồng ý của các bên và được lập thành văn bản trước khi có hiệu lực

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn tất việc thanh lý Hợp đồng. Hợp đồng được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như  nhau.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                (Ký và ghi rõ họ tên)

>>> Xem thêm: Tuyển tập những dự án thiết kế vách ngăn vệ sinh màu đặc biệt

KHOẢNG GIÁ
Dưới 100.000 VND
100.000-200.000 VND
200.000-1.000.000 VND
1.000.000-1.500.000 VND
1.500.000-2.000.000 VND
Trên 2.000.000 VND
CAM KẾT BÁN HÀNG
   Chuẩn tiến độ
   Tiết kiệm chi phí
   Chế độ bảo hành tốt
   Sản phẩm chất lượng
   Công nghệ hiện đại
   Thi công chuyên nghiệp và an toàn
THÔNG TIN LIÊN HỆ

COMPACT HPL VIỆT NAM : 

Đ/C 1: Ngọc Động, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

Đ/C 2: Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại : 0978.772.122 ( Hải Yến)

Hotline: 0979.752.366

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập: 23
Trong ngày: 49
Trong tuần: 847
Lượt truy cập: 586442

© Bản quyền thuộc về CompactHPLVietNam